1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa chránit súkromie návštevníkov našich stránok a používatelov našich služieb.

1.2 Tieto pravidlá platia všade tam, ked sme správcami osobných údajov návštevníkov našich webových stránok a používatelov našich služieb, inými slovami, kde urcujeme úcel a význam spracovania týchto osobných údajov.

1.3 Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame, o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

1.4 V týchto zásadach „my“, „nám“, „náš“ a „OZ“ oznacuje art SLNECNICE, o.z. Pre viac informácii o nás, si pozrite Sekciu 12.

2. Ako používame osobné údaje

2.1 V tejto časti sme stanovili:

(a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame;

(b) zdroj a kategóriu údajov, v prípade dát, ktoré sme neobdržali priamo od Vás;

(c) účel, na ktorý osobné údaje spracovávame;

(d) právne základy ich spracovania.

2.2 Google Analytics – Môžeme spracovávat údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovat vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadac a jeho verziu, operacný systém, referencný zdroj, dlžku návštevy, zobrazenia stránok a navigacné cesty stránok, rovnako aj informácie o casovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byt spracované na úcely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je váš súhlas s používaním cookies na našej web stránke a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

2.3 Sociálne siete (doplnok tlacidlo Facebook „Like“) – Môžeme spracovávat údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovat vašu IP adresu a informáciu tom, na ktorej podstránke sa práve nachádzate. Ak kliknete na tlacidlo „Like“ – „páci sa mi“ (resp. „Share“ – „zdielat“), spolocnost Facebook použije tieto údaje za úcelom zverejnenia oznacenej podstránky na vašom profile v sociálnej sieti. Právnym základom tohto spracovania je váš súhlas s používaním cookies na našej web stránke.

2.4 Môžeme spracovávat informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorou nám posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovat komunikacný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktného formulára. Údaje o korešpondencii môžu byt spracované na úcely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania je váš súhlas.

2.5 Môžeme spracovávat osobné údaje multimediálneho charakteru (fotografie, videozáznamy žiakov z vyucovacieho procesu, vystúpení, sútaží) za úcelom propagácie činnosti a výsledkov obcianskeho združenia v médiách, web stránke, profile OZ na sociálnych sietach (Facebook, Youtube). Právnym základom tohto spracovania je písomný súhlas zákonného zástupcu žiaka.

2.6 Okrem špecifických úcelov, na ktoré môžeme spracovat vaše osobné údaje stanovené v tejto casti 2, môžeme spracovat aj akékolvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame (napr. poistenie žiakov).

2.7 Webhosting – OZ pre úcel prevádzkovanina svojho webového sidla (www.artslnecnice.sk) využíva služby spolocnosti crooce.com – the internet company, s.r.o. (https://www.crooce.com/index.php?nodeId=36). Spolocnost vzhladom na nariadenie GDPR vystupuje v roli sprostredkovateľa (údaje z kokntaktného formulára sú spracované na hostingovom serveri) a zodpovedá za zabezpecenie osobných údajov vo fyzickej, softwarovej a aj hardwarovej podobe.

3. Uchovávanie a mazanie osobných údajov

3.1 Táto časť stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie našich zákonných povinností v súvislosti so zachovaním a vymazaním osobných údajov.

3.2 Osobné údaje, ktoré spracovávame na akýkolvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávat dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.

3.3 Osobné údaje budeme uchovávat nasledovne:

(a) údaje o používaní, údaje z korešpondencie a multimediálne údaje sa uchovajú po dobu maximálne 10 rokov.

4. Zmeny

4.1 Tieto pravidlá môžeme aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.

4.2 Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovat, aby ste boli spokojní s akýmikolvek zmenami v týchto pravidlách.

4.3 Na zmeny týchto pravidiel vás môžeme informovat e-mailom.

5. Vaše práva

5.1 V tejto časti sme zhrnuli práva, ktoré máte podla zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti sú uvedené. Preto by ste si mali precítat plné znenia príslušných zákonov:

(a) Zákon č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18)

(b) Zákon uvedený v (a) je implementáciou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/nariadenie-europskeho-parlamentu-rady-eu-2016679)

5.2 Vaše základné práva podla zákona o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup;

(b) právo na opravu;

(c) právo vymazanie;

(d) právo na obmedzenie spracovania;

(e) právo namietať proti spracovaniu;

(f) právo na prenos údajov;

(g) právo sťažovať sa dozornému orgánu; a

(h) právo odobrať súhlas.

5.3 Máte právo potvrdiť, ci môžeme spracovat vaše osobné údaje a kde k nim pristupujeme spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Na vyžiadanie vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ďalšie kópie môžu byť spoplatnené poplatkom (primeraným na pokrytie nákladov spojených so zozbieranim údajov). O svoje osobné údaje nás môžete požiadať cez ktorýkoľvek z kontaktov uvedených v sekcii Kontakt na našej web stránke.

5.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov.

5.5 Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa pravidiel platného zákona o ochrane údajov. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatnovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

5.6 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať stažnost orgánu dohladu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobit v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

5.7 Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je súhlas;

5.8 V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.

6. Podrobnosti o nás

6.1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje občianske združenie art SLNEČNICE

6.2 Na Slovensku sme registrovaní registracným císlom (IČO) 42364337, sídlime na adrese Narcisová 799/8, 821 01 Bratislava.

6.4 Môžete nás kontaktovat (všetky kontaktné údaje nájdete na stránke Kontakt v hlavnom menu):

(a) poštou na uvedenú poštovú adresu;

(b) vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke;

(c) telefonicky, na číslo kontaktu uverejnené na našej webovej stránke; alebo

(d) e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našej webovej stránke.