Sme občianske ztanečný kurzdruženie, ktoré sa zameriava na kvalitnú výučbu tanca a výtvarného umenia pre deti od 5 rokov a taktiež dospelých. Naša koncepcia je zameraná na myšlienku priniesť umenie priamo na pôdu základných a materských škôl. Snažíme sa uľahčiť a rozšíriť prácu učiteľov a zároveň pomôcť rodičom v ich zaneprázdnenosti. Vo výučbe tanca spájame učenie cudzieho jazyka s pohybovou aktivitou, čo je momentálne unikátny program na Slovensku.

Čo ponúkame

• Rozšírená tanečná pohybová príprava pre deti základných a materských škôl v slovenskom a anglickom jazyku
• Výtvarná výchova pre deti základných a stredných škôl v slovenskom jazyku
• Osobný prístup ku žiakom, v skupine nie viac ako 15 žiakov
• Vystúpenia žiakov tanečného aj výtvarného odboru na rôznych dobročinných akciách a podujatiach kultúrneho charakteru, účasť na domácich aj medzinárodných súťažiach
• Pravidelné reporty, videá či fotografie z jednotlivých hodín posielané rodičom detí
• Absolvovanie tanečných súťaží, výtvarných vernisáží a pod.
• Letné denné tábory spojené so zdravým stravovaním a výučbou detí k ekologickému mysleniu
• Vyučovanie prebiehajúce priamo v škole alebo v blízkosti školy, rodič nemusí dieťa na krúžok priviesť
• Škola nemusí investovať žiadne financie, poskytuje len priestory na realizáciu krúžku
• Prijateľná cena
• Skúsení lektori s pedagogickým nadaním a vzťahom k deťom
• Osobná alebo emailová komunikácia lektora s rodičmi na pravidelnej báze

lampaNaša koncepcia spočíva v dôraze na výučbu rôznych štýlov tanca aj výtvarných techník. Deti sa učia základom jednotlivých štýlov, čo im pomáha nadobudnúť všeobecný tanečný aj výtvarný prehľad – konkrétnu úroveň umeleckej univerzálnosti. Tento prístup zároveň umožňuje objaviť výnimočnosť dieťaťa pre konkrétny tanečný či výtvarný štýl, a následne ho usmerniť pre ďalší cielený rozvoj v tomto štýle.

Ak dieťa už chodí do konkrétneho súboru zameraného na jeden štýl tanca, nami ponúkaný kurz mu môže pomôcť rozšíriť jeho tanečný profil a objaviť nové rozmery jeho schopností.

Štýly vyučovaných tancov

• Klasika – balet
• Jazzový tanec
• Moderna – základy
• Spoločenské a latinskoamerické tance – základy
• Hip hop, break dance
• Muzikálový tanec
• Ľudový tanec
• Tance iných národov

Výtvarné techniky

• Kresba
• Maľba temperou
• Maľba akrylom
• Maľba akvarelom
• Grafické techniky

• Modelovanie z hliny, glazovanie
• Práca s drôtom
• Kašírovanie a iné priestorové techniky

Vízie do budúcnosti

• Spolupracovať s deťmi z detských domovov, poskytovať im kvalitnú tanečnú a výtvarnú výchovu
• Poskytovať sociálne štipendiá pre nadaných žiakov zo sociálne slabších rodín
• Ponúkať anglické či slovenské tanečné kurzy a výtvarné kurzy aj pre dospelých (napr. pre učiteľov v zapojených základných školách)