Vyštudovala  výtvarnú výchovu a dejepis na FF KU v Ružomberku a divadelnú scénografiu na DF VŠMU v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobila ako výtvarný pedagóg  v ZUŠ a na strednej umeleckej škole v Bratislave. Momentálne vyučuje v ZŠ v Bratislave a v občianskom združení art SLNEČNICE, o. z. Podieľala sa na realizácii kostýmov a scénografie viacerých divadelných predstavení a jej žiaci dosiahli množstvo úspechov v celoslovenských i medzinárodných výtvarných súťažiach.